2020-11-16

Wyniki konkursu "Filmowi bohaterowie przeciwko przemocy"

Na konkurs organizowany w ramach XXII Chojnickiego Filmobrania wpłynęło 48 prac plastycznych. Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

Anna Pawlak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach
Bartłomiej Śledź – Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach
Anna Grela – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach
Jagoda Pruska – Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach
Agata Grela – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach
Kacper Ciepliński – Szkoła Podstawowa nr 1 w Człuchowie
Maksymilian Pestka - Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach
Mateusz Włodarczyk – Szkoła Podstawowa w Polnicy
Wiktoria Kalitta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach
Mikołaj Jażdżewski – Szkoła Podstawowa w Brusach
Adrian Parzątka Lipiński – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach
Milena Dorau - Branżowa Szkoła I Stopnia w Brusach
Wiktoria Grzelka – Technikum nr 2 w Chojnicach

Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury, Dyskusyjny Klub Filmowy „Cisza”

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

2020-11-10

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III).

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 30 października br. termin naboru wniosków programu został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. Wydłużeniu – do 5 miesięcy – uległ także okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zaliczonych do grona osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, które jednocześnie są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Pomoc w ramach programu może być przyznana wyżej wymienionym osobom, jeśli w okresie od 9 marca do 16 listopada b.r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w murach placówki rehabilitacyjnej (rozumianej w myśl zasad realizacji programu) przez okres minimum pięciu następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu pomocy. Pomoc przyznana może być za okres łączny nie dłuższy niż 5 miesiące.

Wyjaśnienie: W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób. Osoby pełnoletnie objęte programem występują we własnym imieniu.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać do dnia 16 listopada 2020 roku.

Pobierz wniosek.

2020-11-09

Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” to przede wszystkim święto rodzin adopcyjnych, ale też dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości  społecznej na temat adopcji oraz pokazanie faktów i obalenie mitów jej dotyczących. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.

2020-10-12

2020-10-09

UWAGA! Zmianie uległy numery kont bankowych PCPR.

Nowy nr konta bankowego do wnoszenia opłat za wydanie karty parkingowej:
PKO BP: 06 1020 1491 0000 4202 0104 8677

2020-10-06

UWAGA STUDENCI Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr zimowy mogą składać wnioski do 10 października 2020r. za pomocą systemu SOW.

2020-09-29

2020-08-31

Zamawiający – Powiat Chojnicki reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Czytaj więcej.

2020-08-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w związku z przystąpieniem przez Powiat Chojnicki do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Czytaj więcej.

2020-06-01

KOMUNIKAT
w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż od 01.06.2020r. możliwe są spotkania rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej w siedzibie PCPR używając maseczek oraz płynu do dezynfekcji rąk.

Rodziny zastępcze mogą również wyrazić zgodę na spotkanie dzieci z rodzicami biologicznymi w ich miejscu zamieszkania lub na otwartej przestrzeni.

Urlopowania dzieci do rodziców biologicznych będzie respektowane wyłącznie po wydaniu zgody przez sąd.

W dalszym ciągu apelujemy i prosimy o rozwagę.

2020-04-09

Ważna informacja - pomoc dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Czytaj dalej.
Wniosek do pobrania tutaj.

2020-04-09

2020-04-02

Jak rozmawiać z podpopiecznymi o koronawirusie?

Drodzy Rodzice Zastępczy, Opiekunowie:

Sytuacja jest trudna dla wszystkich i zmienia się bardzo szybko. Z dnia na dzień docierają do nas nowe doniesienia na temat wirusa. Niełatwo jest nam pogodzić się z izolacją i przymusową rezygnacją z dotychczasowych zajęć. Zmiany te trudno jest zrozumieć także dzieciom i młodzieży, którzy wyrwani zostali nagle ze swoich rytuałów, tęsknią za kolegami i koleżankami ze szkoły czy możliwością swobodnego wyjścia na zewnątrz.

Najważniejsze w tym czasie jest zapewnienie podopiecznym bezwględnego poczucia bezpieczeństwa, oswojenie lęku i strachu towarzyszącemu w tym czasie m.in. poprzez zgodne z prawdą odpowiadanie na pytania oraz tłumaczenie – co ważne rozmowy te należy zawsze dostosować do wieku dziecka.

Czytaj dalej.

2020-04-02

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA SŁUŻB I MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców województwa pomorskiego z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanymi z COVID-19 przez Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS, które oferuje wsparcie skierowane szczególnie do osób niepracujących zawodowo, przebywających w domu z różnych przyczyn zdrowotnych.

Wykaz dyżurów specjalistów świadczących pomoc w ramach pracy zdalnej oraz więcej informacji na ten temat dostępne na stronie:

http://interios.org.pl/

2020-04-01

ZMIANY W SYSTEMIE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Art. 15h.
1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2020-03-18

2020-03-17

Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 od poniedziałku 16 MARCA 2020 r. aż do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach będzie dostępne dla interesantów wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP-u, poczty elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego.

KONTAKT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30
89-600 Chojnice
tel.: 52 33 44 480
FAX: 52 33 44 481
e-mail: pcpr@infochojnice.pl
ePUAP: /yb03b0cn1x/SkrytkaESP

2020-03-17

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach Programu AKTYWNY SAMORZAD należy składać w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd, Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym dalej SOW. Natomiast dokumenty rozliczeniowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP-u lub drogą pocztową.

2020-03-17

UWAGA

Starosta Chojnicki poszukuje kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe, fundacje, oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą składać zgłoszenia w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w dzienniku urzędowym tj. do 26 marca 2020 roku.

W załączeniu treść ogłoszenia, druk zgłoszenia oraz wyciąg z ustawy o Rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2020-03-16

KOMUNIKAT
w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

Wobec stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego 14 marca 2020 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wstrzymuje odwiedziny rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz wstrzymuje urlopowanie dzieci do rodziców i krewnych aż do odwołania.

Jednocześnie APELUJEMY i prosimy o rozwagę.

Ograniczenie kontaktu, wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz opiekunów i rodziców. Podjęte działania mają uchronić w/w przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemicznego.

2020-03-10

UWAGA STUDENCI Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 mogą składać wnioski do 31 marca 2020r. w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym dalej SOW.

2020-03-10

Program „Aktywny Samorząd” w 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach rozpoczęło realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Termin przyjmowania wniosków na Moduł I do 31 sierpnia 2020 roku.

W 2020 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I:
- A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu)
- A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu)
- A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
- A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu)
- B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku)
- B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku)
- B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
- B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
- C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
- D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje w zakładce Aktywny Samorząd

2020-03-03

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy.

2020-03-03

2020-03-02

Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach uruchamia rekrutację do III edycji projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji w dziale Rodzina Trzonem Sukcesu - Rekrutacja.

2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lekarzy – członków posiedzeń składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-02-03

WYNIKI NABORU na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-01-23

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZE. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-01-13

Program Wyrównywania Różnic między Regionami III w 2020 roku

Powiat Chojnicki informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach:

• w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy przez podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 55% kosztów realizacji. (w urzędach 35%)
• w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji.
• w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe i gminy prowadzące placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji dla placówek i 80% - dla WTZ.
• W obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 20% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33 44 487.

Kompletne wnioski na 2019 r. dotyczące obszarów B,C,D należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2020 roku.

Natomiast wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E przyjmowane będą przez Oddział Pomorski PFRON w Gdańsku al. Grunwaldzka 184 w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

2019-12-19

2019-12-13

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż w roku 2019 nie będą już przyjmowane i realizowane wnioski na przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze.

Przypominamy, że dofinansowaniu podlegają faktury wystawione w bieżącym roku kalendarzowym. Nie ma możliwości dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupionych w latach poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek. Jednocześnie informujemy, że aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON należy w pierwszej kolejności zgłosić się do PCPR w celu uzyskania szczegółowych informacji i zasad obowiązujących w tym zakresie.

2019-12-05

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „PRZEMOC JEST ZŁA”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „PRZEMOC JEST ZLA” został rozstrzygnięty ! Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie o trudnej i ważnej tematyce.

Oto prace nagrodzone w konkursie:
Nagrody czyli kalendarze na 2020 rok ze zwycięskimi pracami wręczą - Starosta Chojnicki Pan Marek Szczepański oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Pan Andrzej Gąsiorowski w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 w sali obrad nr 41 w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

GRATULUJEMY!

2019-11-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że PFRON ustalił termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” do dnia 30 listopada 2019 roku.

Przewidziana w programie pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl Wnioski przyjmowane są przez Oddział Pomorski PFRON w Gdańsku al. Grunwaldzka 184 tel. 58 350 05 33 oraz 58 350 05 39

2019-11-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 zorganizowało w dniach 29-30.10.2019 r. w Chojnickim Domu Kultury zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dotyczące przemocy dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu chojnickiego. Blisko 1300 uczniów miało możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat zagadnień z zakresu zjawiska agresji i przemocy.

W ramach zajęć profilaktycznych Teatr „Małgo” z Częstochowy zaprezentował dwa spektakle profilaktyczne pt. „Wyjście awaryjne” oraz „Szczęście za rogatką”. Główne role zagrali Pan Bogdan Wąchała- absolwent Szkoły Teatralnej we Wrocławiu oraz Pan Marcin Garncarek.

Spektakl teatralny „Wyjście awaryjne” składał się z szeregu scen opisujących różne odcienie przemocy. Każda z postaci ( w tym młody, bity przez ojczyma chłopiec; policjant; blokers; trener sportowy czy zawodnik) uwikłana w trudne życiowe sytuacje prezentowała odmienne podejście do tego tematu.

Interesujący scenariusz, profesjonalne aktorstwo, bogata scenografia, muzyka, kostiumy i przede wszystkim mądre przesłanie to niezaprzeczalne atuty tego przedstawienia.

„…….Wiemy, że zdajecie sobie sprawę z wielu wspaniałych rzeczy, które można robić w życiu. Wszyscy dążymy do naszego szczęścia za rogatką. Ale tylko od nas samych zależy ile ono będzie trwało………”

Tymi słowami zaczynał się poruszający i zmuszający do refleksji spektakl teatralny „Szczęście za rogatką”. Przedstawienie składało się z szeregu scen ukazujących różne aspekty uzależnienia od narkotyków. Widzowie poznali kolejne postacie, które miały nieszczęście zetknąć się z zjawiskiem uzależnienia, przyczynami i konsekwencjami ich zachowań.

Zakończeniem spektaklu było podsumowanie ich losów, a także próba odpowiedzi na pytanie jak można zapobiec podobnym sytuacjom.

Oba spektakle połączone zostały z prelekcjami tematycznymi prowadzonymi przez specjalistę Pana Roberta Lubranta. Pan Lubrant jest certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, emerytowanym policjantem prewencji - specjalistą ds. nieletnich i patologii społeczny Przemoc, agresja i różnice między tymi pojęciami, to motyw przewodni wygłoszonych prelekcji, które stały się okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących zarówno szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i odpowiedzialności uczniów. Szczególną uwagę prowadzący poświęcił tematyce sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród młodych ludzi.

2019-10-09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wspólnego tworzenia kalendarza na 2020 rok nt. „Przemoc Jest Zła”, który przez cały rok będzie obrazował pozytywne zachowania promujące przeciwstawianie się przemocy.

Zainteresowane osoby prosimy o wykonanie pracy plastycznej na papierze w formacie A4. praca konkursowa może zostać wykonana w każdej dowolnej technice plastycznej – płaskiej bez użycia materiałów sypkich. Nie będą dopuszczone prace wykonane na szkle, drewnie, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

Najlepsze prace zostaną wykorzystane do profesjonalnego druku ulotki oraz kalendarza na 2020 rok. Nagrodą w konkursie będzie kalendarz ze zwycięskimi pracami.

Wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, dane szkoły. do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnika, stanowiącą załącznik regulaminu konkursu (regulamin dostępny w szkole oraz na naszej stronie poniżej.

Termin składania lub nadsyłania prac 04 listopad 2019 r.

Zapraszamy!
Regulamin konkursu oraz karta uczestnika dostępne są tutaj.

2019-09-20

UWAGA STUDENCI

Niepełnosprawni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr zimowy mogą składać wnioski do 10 października 2019r.

2019-09-11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PSYCHOLOG. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-09-05

Bezpłatne okulary dla dzieci z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach przystąpiło do programu profilaktyki wad wzroku „Zobacz lepszą przyszłość”. Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Jego celem jest to wyposażenie w bezpłatne okulary (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W latach 2017-2018 przekazano dzieciom i młodzieży blisko 2000 bezpłatnych okularów.

W dniach 3 i 4 września 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach odbyły się bezpłatne przesiewowe badania wzroku 51 wychowanków pieczy zastępczej. Osoby, u których wykryto podejrzenie nieprawidłowości widzenia, zostały skierowane na badanie okulistyczne oraz miały dobrane oprawy okularowe. Na podstawie wystawionej przez lekarza recepty zostaną wykonane okulary, które bezpłatnie będą przekazane dzieciom.

Partnerami programu „Zobacz lepszą przyszłość” są: Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o.

2019-08-28

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-21

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-01

Zmiany w Programie „Aktywny Samorząd” 2019

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym po pięciu latach nieobecności w programie.

Zadanie dedykowane jest do osób spełniających warunki:
- znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie o niepełnosprawności)
- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wnioski można składać do 31 sierpnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
Szczegółowe informacje udziela p. Beata Januszewska - tel. 52 33-44-487 (pokój 121)

2019-08-01

Program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach przypomina że do 31 sierpnia można jeszcze składać wnioski na następujące formy wsparcia (Moduł I). Szczegóły tutaj.

2019-08-01

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZE. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-01

Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie składają osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie będzie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Wniosek oraz załącznik do wniosku można pobrać w dziale Pobierz.

2019-07-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit, rok produkcji 2007. Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj.

2019-07-29

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-17

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełna treść zapytania.

2019-07-04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Czersku w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełna treść zapytania

2019-07-02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-06-26

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-06-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-05-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-05-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Czersku w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-05-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz RDD „Wspólny Dom” w Chojnicach zapraszają dnia 31.05.2019r. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka z terenu powiatu chojnickiego do udziału w festynie z okazji

DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.

Patronat honorowy nad festynem obejmą:
Starosta Chojnicki – Marek Szczepański,
Przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego - Robert Skórczewski.

Impreza odbędzie się przy Tawernie Antykwariat w Lasku Miejskim w Chojnicach. Rozpocznie się o godz. 15.30, zakończenie festynu przewidziane jest na godz. 18.30.

Przygotowaliśmy dla uczestników wiele ciekawych atrakcji, w tym konkursy z nagrodami, zamki dmuchane dla dzieci oraz poczęstunek.
Prosimy o telefoniczne (tel. 52 33 44 497) bądź osobiste potwierdzenie ilości osób uczestniczących w festynie w terminie do dnia 24 maja 2019r.

2019-04-18

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż wstrzymuje się przyjmowanie i realizowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych.

2019-04-16

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzą
Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Chojnicach

2019-04-16

2019-04-15

Rodziny zastępcze w Chojnickim Centrum Kultury na rodzinnym filmie „Dumbo”

Dnia 13.04.2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprosiło rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach na rodzinny film „Dumbo”.
Opiekunowie zastępczy oraz dzieci miały możliwość integracji, wspólnego przeżywania wzruszającej historii słonika Dumbo.
Film poruszył najważniejsze wartości w życiu tj. pieniądze szczęścia nie dają, marzenia są po to, aby je realizować, bycie odmieńcem nie musi iść w parze z życiem w samotności i najważniejsza w życiu jest rodzina.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

2019-03-27

UWAGA STUDENCI Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 mogą składać wnioski do 31 marca 2019 r.

2019-03-22

2019-03-01

Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach uruchamia rekrutację do II edycji projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji w dziale Rodzina Trzonem Sukcesu - Rekrutacja.

2019-01-09

PODARUJ DZIECKU SERCE - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które nie mają szans wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Zapraszamy małżeństwa lub osoby samotne, które potrafią stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju i wychowania dzieci osieroconych, porzuconych lub zaniedbanych przez własnych rodziców.

OFERUJEMY:
- bezpłatne szkolenie
- poradnictwo rodzinne, psychologiczne i prawne
- grupy wsparcia
- dodatkowe specjalistyczne szkolenia
- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
- rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie

Najbliższe szkolenie rozpocznie się w kwietniu 2019r.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej mogą zgłaszać się do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Piłsudskiego 30, tel. 52 33 44 497
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

2019-01-09

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMACH DZIECKA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO

Jeśli masz wolny czas, jesteś chętna/chętny zaangażować się w pracę z dziećmi, z chęcią pomagasz innym i jesteś otwarta/otwarty na nowe doświadczenia ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

OD WOLONTARIUSZY OCZEKUJEMY: wsparcia dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- nauka języków obcych,
- spędzanie czasu wolnego,
- wspieranie rozwoju zainteresowań.

WOLONTARIUSZOM ZAPEWNIAMY:
- porozumienie wolontariackie,
- udział w szkoleniach w zakresie pieczy zastępczej,
- zaświadczenia i referencje,
- możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
- satysfakcję z niesienia pomocy dzieciom.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - pokój 034, parter w godzinach 7.00-15.00 lub za pośrednictwem telefonicznym, tel. 52 33 44 497.

Archiwum