2017-01-15

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż decyzją Zarządu Powiatu Chojnickiego na podstawie Uchwały NR 356/2017 z dn. 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości przyznania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON. W roku 2017 o uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się niepełnosprawne osoby dorosłe, legitymujące się orzeczeniem o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia.

2016-12-15

W drodze prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach projektu „Daj się zaktywizować po 30- stce” zaproszenia do składania ofert na usługi psychologa i doradcy zawodowego, wybrano następującego Wykonawcę:

Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego
ul. Spółdzielcza
4/8 89-600 Chojnice

2016-12-13

Szkolenie Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego dla opiekunów zastępczych

Dnia 28.11.2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, odbyło się szkolenie pt. „Rola rodziców zastępczych w procesie adopcji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej” prowadzone przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku psychologa Monikę Bereśniewicz i pedagoga Sebastiana Fudalę. W spotkaniach uczestniczyło 26 osób - przedstawicieli rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz pracownicy PCPR.

W trakcie trzygodzinnego szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z procesem adopcyjnym dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Omówione zostały również potrzeby i emocje dziecka skierowanego do adopcji, a także sposoby pracy i radzenia sobie z trudnościami występującymi w procesie adopcyjnym.

2016-12-09

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż w roku 2016 nie będą już przyjmowane i realizowane wnioski na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Aby uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu w/w przedmiotów sugerujemy przesunięcie terminu realizacji na rok 2017.

Przypominamy, że dofinansowaniu podlegają faktury wystawione w bieżącym roku kalendarzowym. Nie ma możliwości dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupionych w latach poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek. Jednocześnie informujemy, że aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON należy w pierwszej kolejności zgłosić się do PCPR w celu uzyskania szczegółowych informacji i zasad obowiązujących w tym zakresie.

2016-12-05

Zapytanie Ofertowe

Prowadzone na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usług psychologa i doradcy zawodowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologa i doradcy zawodowego w ramach projektu pn.: „Daj się zaktywizować po 30-stce!” realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2016 roku, o godz. 15.00.

Treść zaproszenia do składania ofert wraz z Formularzem dostępne są tutaj

2016-12-01

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach organizuje szkolenie grupowe dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. Osoby z powiatu chojnickiego zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej muszą spełnić szereg warunków, określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.: dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu, mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać pełnię praw rodzicielskich.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej są zobowiązani do ukończenia szkolenia, które obok wymienionych warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej stanowi niezbędny element do uzyskania pozytywnej kwalifikacji kandydata, umożliwiającej pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

W lutym 2017r. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe - w wymiarze 60 godzin, w tym 10 godzin praktyk. Łączny cykl szkolenia wynosi 12 tygodni.

Zajęcia metodą warsztatową prowadzą certyfikowani trenerzy programu szkoleniowego „Razem” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej autorstwa Marka Hojczyka i Beaty Kowalczyk zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR-II-5121-27-1-TU/12 z dnia 21 czerwca 2012r.

Wszystkim osobom zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym szczegółowych informacji udziela: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30, pokój 034, tel. 52 33 44 497.

Szkolenie jest bezpłatne.

Jest to oferta dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań
i pragną nadać nowy sens swojemu życiu przez pomoc drugiemu człowiekowi.

2016-10-17

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu
pn.: „Daj się zaktywizować po 30-stce!”
zostaje przedłużona do 30 listopada br. (włącznie)!
z zastrzeżeniem, iż nabór zamykamy z chwila zebrania 40 formularzy rekrutacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.pcpr.infochojnice.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30 89-600 Chojnice

Zapraszamy osoby po 30 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkujące teren powiatu człuchowskiego, chojnickiego lub kościerskiego oraz należące do przynajmniej jednej z grup:
- osoby z niepełnosprawnością
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby po 50 roku życia.

Osoba do kontaktu: Anna Welter, tel. 52 33-44-491

2016-10-06

UWAGA STUDENCI

Niepełnosprawni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2016/2017 mogą składać wnioski do 10 października 2016 r.

2016-10-04

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu
pn.: „Daj się zaktywizować po 30-stce!”
zostaje przedłużona do 12 października br. (włącznie)!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.pcpr.infochojnice.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30 89-600 Chojnice

Zapraszamy osoby po 30 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkujące teren powiatu człuchowskiego, chojnickiego lub kościerskiego oraz należące do przynajmniej jednej z grup:
- osoby z niepełnosprawnością
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby po 50 roku życia.

Osoba do kontaktu: Anna Welter, tel. 52 33-44-491

2016-09-19

Zapraszamy do udziału w projekcie „Daj się zaktywizować po 30-stce!” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie,
Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.


Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. – 31.12.2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy z terenu powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w oparciu o dogłębną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych każdego uczestnika/ uczestniczki projektu.

W projekcie zakłada się objęcie wsparciem 81 osób (45 kobiet i 36 mężczyzn), w tym:
- 41 osób z niskim, zdezaktualizowanym/ niedostosowanym do potrzeb rynku pracy wykształceniem lub jego brakiem
- 9 osób z niepełnosprawnościami
- 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 20 osób długotrwale bezrobotnych
- 41 osób biernych zawodowo.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są wyłącznie osoby po 30 roku życia, pozostające bez pracy, tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli należące do wszystkich poniższych grup:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety
c) osoby z niepełno sprawnościami
d) osoby długotrwale bezrobotne
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja uczestników/ uczestniczek do projektu obejmuje dwa etapy:
a) Etap I (19.09.2016 – 3.10.2016) – nabór Formularzy zgłoszeniowych – zebranych zostanie min. 120 Formularzy zgłoszeniowych, po min. 40 w każdym powiecie. Osoby, które spełniać będą kryterium przynależności do grupy docelowej i uzyskają największą liczbę punktów z Formularzy zgłoszeniowych (max. 120 osób, po 40 w każdym z powiatów) przejdą do kolejnego etapu;
b) Etap II – wstępna diagnoza psycho-społeczna i zawodowa kandydatów/ kandydatek do projektu – wyłonione w I etapie osoby odbędą rozmowy ze specjalistami, tj.: 1 h z psychologiem i 1 h z doradcą zawodowym.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, piętro I , pokój 128.
Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu (52) 33-44-491

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy

2016-06-24

Program „Aktywny Samorząd” 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o realizacji Programu „Aktywny Samorząd” , który jest finansowany ze środków PFRON.

W 2016 roku, są realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Termin przyjmowania wniosków w 2016 roku, w przypadku:
- Modułu I – od dnia 1 kwietnia 2016 r. - dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Modułu II: - od dnia 7 marca 2016 r. - do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016), - od dnia 1 września 2016 r. – do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Szczegółowe informacje:
Moduł I Obszar A i B - tel. 52 33-44-486 (pokój 120)
Moduł I Obszar C - tel. 52 33-44-485 (pokój 119)
Moduł I Obszar D i Moduł II - tel. 52 33-44-487 (pokój 121)

2016-06-20

FESTYN Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem Na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom” zorganizowało festyn dla wszystkich rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu chojnickiego pod patronatem Starosty Chojnickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu.

Festyn odbył się 18 czerwca 2016r. w Lasku Miejskim przy Tawernie „Antykwariat” w godzinach 11.00 - 14.00.

Uczestników festynu uroczyście powitał Dyrektor PCPR - p. Andrzej Gąsiorowski oraz prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom” - p. Monika Wensker, którzy dziękowali opiekunom zastępczym za ich wielkie oddanie i opiekę nad dziećmi.

Łącznie w festynie uczestniczyło 320 osób.

Gry i konkursy prowadziła p. Aleksandra Kazmierczak, która na bieżąco informowała uczestników o atrakcjach przewidzianych podczas festynu oraz zajmowała się oprawą muzyczną.

Ponadto uczestnicy festynu mogli skorzystać z:
- zabaw na zamkach dmuchanych,
- warsztatów garncarskich,
- pokazu baniek mydlanych,
- malowania twarzy i tatuaży,
- przejażdżki bryczką,
- jazdy na kucyku,
- konkursów przyrodniczych prowadzonych przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
- pokazu pierwszej pomocy i konkursów organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chojnicach,
- tańców i zabaw plebejskich organizowanych przez Bractwo Rycerskie Herbu Tur z Chojnic oraz Ciechocińskie Praczki.

Uczestnicy festynu częstowali się kiełbaskami z grilla, wojskową grochówką. Były również pyszne drożdżówki, rogaliki i faworki oraz kawa i herbata, a także konkurs na jedzenie naleśników z nadzieniem z truskawek: "Kto zje najszybciej"? Najmłodsi obdarowani zostali lodami.

Podczas festynu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „Gdy dorosnę zostanę…”. Wyłoniono 12 zwycięzców, którzy otrzymali cenne nagrody rzeczowe wręczone przez dyrektora PCPR - p. Andrzeja Gąsiorowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu - p. Roberta Skórczewskiego oraz Starostę - p. Stanisława Skaję. Ponadto 36 dzieci za udział w konkursie plastycznym również otrzymało nagrody.

Dyrektor PCPR - p. Andrzej Gąsiorowski zapowiedział, że z prac plastycznych zostanie przygotowany kalendarz na 2017r. promujący rodzicielstwo zastępcze.

Wszyscy wspaniale spędzili czas na łonie natury, bawiąc się i integrując ze sobą. A na koniec zadeklarowali, że za rok znowu się spotkają.

Do zobaczenia !!!!!!!!!!!!!
PODZIĘKOWANIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Sponsorom za pomoc oraz wsparcie podczas organizacji

FESTYNU Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO


Dariusz Kurs TAWERNA ANTYKWARIAT, Chojnice
Zespół PAWANA – Aleksandra Kaźmierczak, Chojnice
Monika Kolinska, Chojnice
Piotr Czapiewski, Chojnice
Henryk Guzinski, Chojnice
Renata i Mieczysław Bruscy
Ochotnicza Straż Pożarna Chojnice
Park Narodowy BORY TUCHOLSKIE, Charzykowy
34 Batalion Radiotechniczny, Chojnice
Bractwo Rycerskie Herbu Tur
WTZ Chojnice
Małgorzata Majer Czapiewska, Chojnice
Stanisław Gierszewski MEBLIK, Topole
CARREFOUR, Chojnice
CARREFOUR MARKET, Lipienice
NETTO, Chojnice, Pl. Niepodległości 3a
Firma DRAGON, Chojnice
Sylwia Fryca HEGARD, Chojnice
Józef Cysewski GS Brusy
Zakłady Mięsne SKIBA, Chojnice
FUNGOPOL, Brusy
BAGIETKA Sp. z o. o.
Piekarnia ZAKRYŚ, Tuchola
PIOTREX, Chojnice
Centrum Park Wodny, Chojnice
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych FAMILIA, Chojnice
Jerzy Kuligowski Cukiernia, Charzykowy
Tomasz Słomski EVENTUS, Chojnice
Marcin Dolot - Komornik Sądowy, Tuchola
Bank Spółdzielczy w Więcborku
Mirosław Janowski Zakład Instalacji Sieci Sanitarnych Wod. Kan. - C.O. Gazu
SIS „Samorządni”, Chojnice
Marek Zblewski P.P.H.U. NASZA CHATA, Brusy
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o., Chojnice
PAPKA Sp. z o. o., Chojnice
Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach
Regina Klauzo, EUROSTANDARD, Topole
Gabriela Słominska, POLCOM, Topole
Andrzej Pestka Zakład Oczyszczania Miasta Chojnice
Miejskie Wodociągi Spółka z o. o.
Barbara i Krzysztof Ringwelscy WODNIK, Chojnice
Ireneusz Klunder, Analizy techniczne
Łucja Resler PHU
Dorota Lemańczyk, PHU PLENER
B.B. Statkiewicz MIM
Wiesław Hildebrandt BRAND BUD
Marek Pestka, Chojnicka Spółdzielnia Socjalna
PiastPol, Chojnice

2016-06-07

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa
w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenie w ramach konkursu
Nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja,
Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W dniu 06.06.2016r. został zakończony otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Nabór został ogłoszony w dniu 13.05.2016r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

W odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji do czasu zakończenia naboru wpłynęły 3 oferty.

Przedłożone oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową.

Komisja w dniu 07.06.2016r. w oparciu o analizę ofert, dokonała wyboru Partnera w celu realizacji projektu.

Partnerem tym zostaje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.

2016-05-30

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa

2016-05-18

Dnia 16.05.2016r. i 17.05.2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, odbyło się szkolenie pn. „Metody postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania” prowadzone przez psychologa PCPR Chojnice. W spotkaniach uczestniczyło 35 osób - przedstawicieli rodzin zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i rodzinnych domów dziecka. W trakcie czterogodzinnego szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z mechanizmami powstawania zaburzeń zachowania oraz dostępnymi i skutecznymi formami pomocy dzieciom. Omówione zostały również potrzeby i emocje dziecka przejawiającego zaburzenia zachowania, a także sposoby pracy i radzenia sobie dostępne rodzicom i opiekunom.

Serdecznie dziękujemy za udział.

2016-05-13

Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Integracja, Działanie 6.1 Aktywna inetgracja, Poddziałąnie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Szczegóły tutaj.

2016-05-10

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Chojnic oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej z Czerska z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z powiatu chojnickiego pod hasłem „Ja w Twoich Oczach”.

Regulamin konkursu tutaj.

2016-05-05

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz RDD „Wspólny Dom” w Chojnicach zapraszają dnia 18.06.2016r. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka z terenu powiatu chojnickiego do udziału w festynie z okazji

DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
Patronat honorowy nad festynem obejmą:
Starosta Chojnicki - Stanisław Skaja,
Przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego - Robert Skórczewski.

Impreza odbędzie się przy Tawernie Antykwariat w Lasku Miejskim w Chojnicach.
Rozpocznie się o godz. 11.00, zakończenie festynu przewidziane jest na godz. 14.00.

Przygotowaliśmy dla uczestników wiele ciekawych atrakcji, w tym konkursy z nagrodami, zamki dmuchane dla dzieci oraz poczęstunek.
Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone podczas festynu.

Prosimy o telefoniczne (tel. 52 33 44 497) bądź osobiste potwierdzenie ilości osób uczestniczących w festynie w terminie do dnia 3 czerwca 2016r.

2016-05-05

DZIEŃ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 05.06.2016R.

Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego 05.06.2016r.

Już po raz VII Stowarzyszenie Dobry Brat organizuje Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego.

Serdecznie zapraszamy 5.06.2016. godz. 12.00!!!

Ta integracyjna impreza niosąca radość dzieciom z wielu regionów kraju organizowana jest w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Dobry Brat w Osieku. W trakcie jej trwania na gości czekać będzie wiele atrakcji, wystąpi Maciej Miecznikowski i artyści niepełnosprawni z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

RAMOWY PLAN

11:00 Otwieramy nasze bramy!!!
Przy wejściu odbieramy dla dzieci kupony na ciepły poczęstunek, napoje, lody.

12:00 Uroczyste rozpoczęcie imprezy
Powitanie Gości na głównej scenie w Centrum Dobry Brat.
Przedstawienie idei imprezy.
Kilka słów o Stowarzyszeniu Dobry Brat, a także poprzednich edycjach Zaczarowanego Dnia Dziecka.
Przez cały czas na Głównej Scenie imprezy grają zaproszone zespoły muzyczne.
Przedstawienia prowadzi Teatr Qufer
Skacz Jak Piłka! Dalszy ciąg ogromnej frajdy na kolorowym, nadmuchiwanym placu zabaw; punkt programu skierowany szczególnie do młodszych dzieci.
Jednym Śladem. Pokazy sprawności i umiejętności motocyklistów. W ramach tych pokazów odbywa się również obwożenie chętnych Uczestników efektownymi motocyklami z bezpieczną szybkością i na niewielkim dystansie.
W świat swoich magicznych spektakli wciągnie zachwyconych widzów Teatr QFER
NA RATUNEK! - gościć będziemy Strażaków wozu bojowego, każdy chętny młody człowiek będzie mógł zapytać o co tylko chce, zrobić sobie zdjęcie w szoferce.
STRAŻACY przypomną jakie są zasady bezpiecznego poruszania się po lesie, dlaczego nie wolno żartować z ogniem i jakie są podstawowe zasady ratujące życie, gdy już stanie się nieszczęście.
Pokaz wielkich baniek mydlanych; malują klauni z fundacji DrClown
Pokazy szczudlarzy;

13:00 WINDSURFING - pokazy mistrzów na jeziorze KAŁĘBIE. Na scenie rozmowa z Mistrzem świata i olimpijczykami, co daje im sport, kto może spróbować tej dyscypliny i dlaczego warto spróbować

13:00-15.00 dla każdego dziecka „MAŁE CO NIECO”;
- coś na ciepło
- napoje
- lody, ciastka

16:00 Koncert gwiazdy polskiej estrady, specjalnie dla nas zaśpiewa Maciej Miecznikowski Wraz z zespołem

Zakończenie imprezy około 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZINAMI
WSPÓLNIE ZACZARUJMY DZIEŃ DZIECKA!!!.

2016-05-04

KONKURS TOWARZYSTWA NASZ DOM

Zachęcam do naszych 2 kolejnych inicjatyw na rzecz dzieci:
1. konkurs artystyczny dla dzieci z pieczy zastępczej.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat z pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.

Dla zwycięzców Konkursu przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody! Nagrodą główną jest udział w plenerowych warsztatach plastycznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów w malowniczym miejscu!

Prace plastyczne należy nadsyłać do 15 majabr. na adres:
Towarzystwo Nasz Dom,
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.

Informacje o konkursie na:
http://towarzystwonaszdom.pl/moje-marzenia/

2. Kierunek Samodzielność - projekt, realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających zrealizować plany zawodowe.

Wychowankowie mogą składać aplikacje do programu „Kierunek samodzielność”. Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców, zostaną nagrodzone kursami zawodowymi*, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

Informacje o konkursie na:
http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

Zapraszam do dołączania się do naszych działań.

Elżbieta Prządka
Koordynatorka ds. współpracy z partnerami zewnętrznymi
Koordynatorka Góry Grosza
+48 22 834 60 53 / +48 508 106 152
Towarzystwo Nasz Dom www.towarzystwonaszdom.pl

2016-05-04

KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

1. Organizator:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

2. Temat konkursu:
„Gdy dorosnę zostanę …”

3. Cel konkursu:
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu chojnickiego na temat rodzicielstwa zastępczego,
- kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin

4. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież znajdujące się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
- I grupa - dzieci w wieku do 6 lat,
- II grupa - uczniowie w wieku od 7-12,
- III grupa - uczniowie w wieku od 13-18 lat.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2016 roku na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30
89-600 Chojnice

6. Forma pracy plastycznej:
- prace plastyczne w formacie A3, wykonane w dowolnej technice,
- każdy uczestnik może przygotować 1 pracę wykonaną samodzielnie,
- wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu uczestnika bądź rodzica/opiekuna,
- osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

7. Ocena pracy
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem i celami konkursu (0 - 10 pkt.),
- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 - 10 pkt.),
- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0 -10 pkt.),
- estetyka i efekt wizualny (0 - 10 pkt.).

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.06.2016r.
- Wręczenie nagród nastąpi 18.06.2016r. podczas FESTYNU Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
- Wyniki konkursu zostaną również podane na stronie internetowej: www.pcpr.infochojnice.pl
- W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu 52 33 44 497.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

2016-04-29

„CZAS NA REMONT 2016”

Towarzystwo Nasz Dom postanowiło po raz kolejny rozdać pieniądze w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, w związku z czym ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016”. Adresowany jest on do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "Fundusz Korczaka": http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Beata Rutkowska (502 666 941 lub b.rutkowska@naszdom.org.pl )

Pozdrawiamy,
Zespół Towarzystwa Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
+48 22 834 60 53
www.towarzystwonaszdom.pl
www.facebook.com/towarzystwonaszdom

2016-04-29

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na szkolenie pt.

Metody postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania.

Opis szkolenia:
Szkolenie omawia mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci oraz dostępne i skuteczne formy pomocy takim dzieciom. Przedstawia praktyczne metody przezwyciężania problemu, podkreśla rolę pomocy systemowej.

Cele szkolenia:
Przekazanie wiedzy na temat mechanizmów i uwarunkowań zaburzeń zachowania u dziecka.
Uporządkowanie refleksji o skutecznych i szkodliwych formach interwencji podejmowanych przez dorosłych.
Przygotowanie do praktycznej formy pracy z dzieckiem – budowania strategii pomocy wybranemu dziecku.

Forma zajęć:
Dyskusja, warsztat, wykład.

Czas trwania:
4 godziny.

Termin:
16.05.2016 r. (grupa I), 17.05.2016 r. (grupa II), godz. 10.30 – 14.30.

Liczba uczestników:
16 osób w grupie.

Program:
1. Rozróżnienie zaburzeń zachowania od problemów wychowawczych stwarzanych przez dziecko.
2. Przyczyny i mechanizmy utrwalania zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.
3. Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania – system kar/nagród, a jego skuteczność.
4. Istota i znaczenie systemowej pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę o emocjach i potrzebach dziecka z zaburzeniami. Poznają sposoby radzenia sobie i pracy z dzieckiem z w/w dysfunkcjami.

Z uwagi na ograniczaną ilość miejsc prosimy o udział w szkoleniu jednego z opiekunów zastępczych. Konieczne jest telefoniczne rejestrowanie się na szkolenie pod nr telefonu 52 33 44 497 w terminie do 10.05.2016r.

Osoby zainteresowane, które nie zakwalifikują się na szkolenie w w/w terminach zostaną uwzględnione w dodatkowym szkoleniu planowanym w miesiącu czerwcu 2016r.

2016-03-21

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do pobrania w zakladce Pobierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski na dodatek wychowawczy wydawane będą od 21 marca 2016 r. w pokoju 035 w godzinach 9:00–13:00.

Jednocześnie informujemy, że w/w wnioski NIE MOGĄ WPŁYNĄĆ WCZEŚNIEJ NIŻ 1 KWIETNIA 2016 R.

2016-03-22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iz rekrutacja do projektu "Lepsze jutro" zostaje wydłużona do dnia 31.03.2016r. Regulamin projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym dostępny jest w zakładce Projekty EFS.

2016-03-01

UWAGA STUDENCI

Został ogłoszony termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” moduł II:
Pierwszy termin naboru wniosków: od 7 marca do 15 kwietnia 2016r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Drugi termin naboru wniosków: od 1 września do 10 października 2016r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

2016-03-01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach:

- w obszarze B –likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy przez podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji. (w urzędach 30%)
- w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji.
- w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe i gminy prowadzące placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji dla placówek i 80% - dla WTZ.
- w obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 20% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33 44 487.

Kompletne wnioski na 2016 r. należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016r.

2016-02-12

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Czytaj więcej

2016-02-05

Informacja o wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - tutaj

2016-02-03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do udziału w projekcie „Lepsze jutro”

Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Projekt adresowany jest do osób biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej.

Oferujemy, m.in:
- Bezpłatne szkolenia zawodowe;
- Warsztaty umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobowy;
- Staż zawodowy
- Poradnictwo psychologiczne, zawodowe;

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z koordynatorem projektu w siedzibie PCPR Chojnice tj. Chojnice ul. Piłsudskiego 30, tel. (52) 33-44-499

2016-01-29

Uwaga!

Informujemy, iż nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zostaje przedłużony do dnia 05.02.2016 r.

W związku z powyższym wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 05.02.2016 r. do godziny 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30 (Sekretariat pokój 229), pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach”.

2016-01-15

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Szczegółowe informacje dot. naboru tutaj

Tutaj wpisz swój tekst...