2017-04-26

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

2017-04-20

2017-04-13

Szczegóły dotyczące konkursu tutaj.

2017-03-10

UWAGA

Informujemy, iż z dniem 01.04.2017r. poczta pcprchojnice@wp.pl zostanie wyłączona.
Dalszą korespondencję prosimy kierować na adres pcpr@infochojnice.pl lub bezpośrednio do działów.
Pełna lista adresów mailowych dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt).

2017-03-03

Rozpoczęcie kampanii informacyjnej pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” zorganizowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął kampanię informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności społecznej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Z założeniami kampanii informacyjnej pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Kampania informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” będzie przebiegać w dwóch etapach:

Bezpieczeństwo osób starszych – ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych. Ochrona interesów seniorów, promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Aktywność osób starszych – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia, propagowanie idei i działań ,mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

2017-03-03

UWAGA NIEPEŁNOSPRAWNI STUDENCI

Został ogłoszony termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II:

Pierwszy termin naboru wniosków: od 1 marca do 30 marca 2017 r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
Drugi termin naboru wniosków: od 1 września do 10 października 2017 r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków w zakładce Aktywny Samorząd.

2017-02-13

W drodze prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach projektu „Daj się zaktywizować po 30- stce” zaproszenia do składania ofert na usługi job coacha'a na terenie powiatu chojnickiego, wybrano następującego Wykonawcę:

Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego
ul. Spółdzielcza 4/8
89-600 Chojnice

2017-02-09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach:

- w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy przez podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji. (w urzędach 30%)
- w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji.
- w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe i gminy prowadzące placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji dla placówek i 80% - dla WTZ.
- W obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 25% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33 44 487.
Kompletne wnioski na 2016 r. należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

2017-02-08

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów zastępczych!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla jednej grupy odbiorców – rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych.

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.

Ideą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie.

W grupach uczestniczą osoby znajdujące się w różnych momentach funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami, przez co możliwe jest uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych przypadkach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów). W ramach grup wsparcia realizowane będą również elementy psychoedukacji poprzez mini warsztaty oraz bloki tematyczne, będące przedmiotem zainteresowania rodziców zastępczych.

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymują możliwość:
- uzyskiwania i dawania wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
- doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
- inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
- pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
- przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
- zapobiegania wyczerpaniu i wypaleniu.
- rozmowy moderowane na temat seksualności dzieci i młodzieży
- wykorzystanie elementów Treningu Zastępowania Agresji ART w pracy z dziećmi i młodzieżą w pieczy zastępczej

PIERWSZE SPOTKANIE: 23 LUTEGO 2017 GODZINA 17:00 – 18:30 SALA 033 SPOTKANIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ 1 W MIESIĄCU - W OSTATNIE CZWARTKI

Osoba prowadząca:
mgr Marta Chamier Cieminska: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pedagog, edukator seksualny, trener Treningu Zastępowania Agresji ART

Zapraszam do współpracy!

2017-01-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach realizowanego projektu pn. "Daj się zaktywizować p 30-stce" zaprasza do składania ofert na świadczenie usług job-coach'a na terenie powiatu chojnickiego. Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2017r. o godzinie 15:00.

Treść zapytania wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się tutaj.

2017-01-15

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż decyzją Zarządu Powiatu Chojnickiego na podstawie Uchwały NR 356/2017 z dn. 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości przyznania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON. W roku 2017 o uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się niepełnosprawne osoby dorosłe, legitymujące się orzeczeniem o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia.