Formy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnieni wychowankowie z pieczy zastępczej mogą korzystać oprócz pomocy finansowej również ze wsparcia:

- poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,

- poradnictwa prawnego,

- szkoleń,

- terapii psychologicznej,

- konsultacji psychologicznych, w tym dot. płodowego zespołu alkoholowego,

- opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- zajęć o charakterze psycho - edukacyjnym dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

- grup wsparcia dla rodziców zastępczych, usamodzielniających się wychowanków,

- informacji o instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się wsparciem i pomocą dla rodzin,

- mediacji w kontaktach z rodziną biologiczną,

- organizowania kontaktów dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną w „Pokoju spotkań”.


Wszelkie informacje dotyczące form wsparcia udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
pokój 034 pod numerem tel. (52) 33 44 497