Kandydaci na rodzinną pieczę zastępczą

,,Pomóżmy dzieciom by każdy z nich stał się tym, kim stać się może".
Janusz Korczak


Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone,

- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c. wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo,

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinną pieczę zastępczą

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka stosowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

OSOBY SPEŁNIAJACE POWYŻSZE WARUNKI, BĘDĄCE ZAITERESOWANE POMOCĄ DZIECIOM,
KTÓRE NIE MOGĄ WYCHOWYWAĆ SIĘ W ŚRDOWISKU RODZINNYM PROSZONE SĄ O KONTAKY Z:

ZESPOŁEM DO SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH
POKÓJ 034, TEL. 52 33 44 497