Do pobrania

UWAGA:
Wszystkie zamieszczone poniżej dokumenty zapisane są w formacie PDF. Zalecana wersja przeglądarki internetowej to Internet Explorer w wersji 11 lub Mozilla Firefox w wersji 31. Jeżeli dokumenty nie otwierają się prawidłowo (np. brak jest polskich znaków) plik należy zapisać na dysku komputera i dopiero wtedy otworzyć - w takim wypadku wymagana jest instalacja na komputerze programu Adobe Reader - do pobrania ze strony producenta:

Piecza zastępcza

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
- załączniik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
- wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego
- wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
- wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej
- wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
- wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
- wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Rehabilitacja społeczna:

- likwidacja barier architektonicznych
- likwidacja barier technicznych
- likwidacja barier w komunikowaniu się
- zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
- oferta cenowa
- turnus rehabilitacyjny
- sprzęt rehabilitacyjny
- dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

- legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności - informacja
- wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności
- wniosek o wydanie orzeczenia (przed 16 r.ż.)

oraz zaświadczenie lekarskie do wniosku

- wniosek o wydanie orzeczenia (po 16 r.ż.)

oraz zaświadczenie lekarskie do wniosku

- oświadczenie o zameldowaniu
UWAGA!! Z DNIEM 25 MAJA 2018 ROKU ULEGAJĄ ZMIANIE WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy dołączyć:
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, - wypełnia lekarz leczący (cały druk włącznie z datą wystawienia zaświadczenia)
- oświadczenie o miejscu pobytu stałego (osoby legitymujące się dowodem osobistym bez adresu zameldowania)

Kserokopie dokumentacji medycznej wraz z oryginałami do wglądu lub dokumentację potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez podmiot medyczny, który wytwarza i wydaje dokumentację) np. wypisy ze szpitala, karty informacyjne, wyniki badań, zaświadczenia lub konsultacje specjalistyczne, badania lekarskie z poradni specjalistycznych, wyciąg z historii choroby lub wizyt z poradni specjalistycznych, badanie psychologiczne z IQ (ilorazem inteligencji), orzeczenia/opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub inna dokumentacja mająca wpływ na aktualny stan zdrowia, orzeczenia ZUS, KIZ itp. Kserokopie niepotwierdzone za zgodność z oryginałem lub brak oryginałów spowoduje, że dokumentacja nie będzie uwzględniana przy orzekaniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

WAŻNE (informacja dot. kart parkingowych)

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerca 2015r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 lipca 2015r. swoją ważność.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawierające wskazanie spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) nie mogą starać się o wydanie karty parkingowej po 1 lipca 2014 r.

Wyjątek: dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, włącznie z zapisem: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
2) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; symbol 05-R, 10-N lub 04-O włącznie z zapisem: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
3) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; włącznie z zapisem: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

W związku z powyższym osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, które od dnia 1 lipca 2014 r. nie uprawnia do ubiegania się o wydanie karty parkingowej w celu uzyskania uprawnień do jej otrzymania, zobowiązana jest złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu osoby w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wraz z oświadczeniem.

Druki do pobrania PCPR I piętro, pokój 123


W razie pytań tel. 523344488 lub 523344490
- wniosek o wydanie karty parkingowej
oraz zasady ubiegania się o wydanie karty parkingowej