Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pod koniec 1999 r. przy PCPR w Chojnicach został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Wcześniej mieszkańcy naszego powiatu korzystali z usług zespołu w Słupsku. Od lipca 2002 roku zmieniono nazwę zespołu na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół w Chojnicach od 2002 roku zajmuje się również orzecznictwem dla osób przed 16 rokiem życia.

Aktualnie, aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dotyczące spraw poza rentowych, należy złożyć wniosek oraz zaświadczenie lekarskie i inne dokumenty w powiatowym zespole w Chojnicach. Celem uzyskania orzeczenia może być m.in.:
- szkolenia,
- odpowiedniego zatrudnienia,
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
- korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
- korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego,
- korzystania z zasiłku stałego,
- korzystania z karty parkingowej;

Wnioski o ustalenie niepełnosprawności dziecka składane są do celów: zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego i innych. Zespół zajmuje się także wydawaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
W skład Powiatowego Zespołu wchodzą:
- przewodniczący,
- sekretarz,
- lekarze,
- psycholodzy,
- doradcy zawodowi, - pracownicy socjalni,
- pedagodzy.

UWAGA:
Nowy nr konta bankowego do wnoszenia opłat za wydanie karty parkingowej:

PKO BP: 06 1020 1491 0000 4202 0104 8677

Karty parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.