Program Aktywny Samorząd

Program „Aktywny Samorząd” 2017

Program „Aktywny Samorząd” jest finansowany ze środków PFRON.

W 2017 roku, będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Termin przyjmowania wniosków w 2017 roku, w przypadku:

Modułu I – od dnia 1 kwietnia 2017r. - dnia 30 sierpnia 2017r.
Modułu II:
- od dnia 1 marca 2017r. - do dnia 30 marca 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
- od dnia 1 września 2017r. – do dnia 10 października 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Szczegółowe informacje:
Moduł I Obszar A i B - tel. 52 33-44-486 (pokój 120)
Moduł I Obszar C - tel. 52 33-44-485 (pokój 119)
Moduł I Obszar D i Moduł II - tel. 52 33-44-487 (pokój 121)

Do pobrania: