Program Aktywny Samorząd

Program „Aktywny Samorząd” 2020
Program „Aktywny Samorząd” jest finansowany ze środków PFRON.

W 2020 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I:
- A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu)
- A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu)
- A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
- A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu)
- B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku)
- B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku)
- B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
- B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
- C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
- D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym dalej SOW, lub w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie.

Termin przyjmowania wniosków w 2020 roku, w przypadku:
Modułu I – od dnia 1 marca 2020 r. - dnia 31 sierpnia 2020 r.
Modułu II:
- od dnia 1 marca 2020 r. - do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
- od dnia 1 września 2020 r. – do dnia 10 października 2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Szczegółowe informacje:
Moduł I Obszar A i B - tel. 52 33-44-486 (pokój 120)
Moduł I Obszar C i D - tel. 52 33-44-485 (pokój 119)
Moduł II - tel. 52 33-44-487 (pokój 121)

Do pobrania: