PCPR Chojnice
Powróć do: Informacje

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Skład osobowy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2024:

  1.  Barbara Biesek – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach „RAZEM”
  2.  Natalia Landowska – przedstawiciel Stowarzyszenia  Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach
  3.  Adam Kopczyński – przedstawiciel Gminy Miejskiej Chojnice – zastępca burmistrza Chojnic
  4.  Jolanta Lipska – przedstawiciel Gminy Czersk – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku
  5.  Andrzej Plata – przedstawiciel Powiatu Chojnickiego – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.
Podstawa prawna:
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1172 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).
Powołana przy Staroście Chojnickim, Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.
Zadania Rady:
  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji  praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  ocena ich realizacji,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Chojnickiego pod kątem ich oddziaływania na jakość życia osób niepełnosprawnych.
Organizacja działania rady:
Obsługę techniczną Powiatowej Rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.
Osoba do kontaktu:  Beata Januszewska – tel. 52 33 44 487